Cromatografia de Gasos (Master Cromatos)

DURADA:

 

Inici: 19 d'octubre de 2017

Final: 9 de novembre de 2017

Horari: Dimarts i dijous de 18 a 21.30 h.

 

DIRIGIT:

Llicenciats i enginyers de les branques científiques que vulguin adquirir experiència pràctica, a més dels professionals actius que vulguin reciclar-se en aquestes tècniques.

 

Nº DE PLACES:

25 places

 

PROGRAMA:

Principis generals de la cromatografia de gasos


instrumentació
• Injector
• Forn de columna
• Columnes
• Detector
• Gasos per GC
• Control de la temperatura


Qualificació del sistema cromatogràfic de GC
• Qualificació del disseny (DQ)
• Qualificació de la instal·lació (IQ)
• Qualificació de l'operació (OQ)
• Qualificació del funcionament (PQ)


Tractament de dades
• Qualificació del disseny (DQ)


anàlisi qualitativa
• Identificació
• Càlcul de l'índex de Kovats
• Metodologia


anàlisi quantitativa
• Mètodes de quantificació relatius
• Mètodes de quantificació absoluts


Tractament de dades


Preparació de mostres per a anàlisi per GC
• Extracció
• Purificació
• derivatització


Desenvolupament de mètodes d'anàlisi en GC
• Objectius de la separació
• Concentració d'analit
• Mostreig i pretractament de mostra
• Selecció temperatura i manera d'injecció
• Selecció gas portador
• Selecció columna i fase estacionària
• Selecció temperatures del forn


Troubleshooting


Aplicacions de la Cromatografia de gasos